توسعه مهارت های فردی و شغلی

۶ راه برای پیشرفت توسعه فردی و شغلی شما، حتی اگر سازمان‌ها به آن اهمیتی نمی‌دهند!

ما در زمانی زندگی می‌کنیم که باید دوره‌ی توسعه مهارت‌های شغلی و فردی را خودمان به دوش بکشیم. البته نظر شخصی من نیز این است که قسمت زیادی از بار