محتوا

من یک محتواباز هستم

از اولین مرتبه‌ای که این کلمه را استفاده کردم تا روزی که این مطلب را نوشتم مدت زیادی نگذشته است….